Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zaktualizowana wersja Zasad finansowania PO KL

data publikacji: 04-02-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 30 grudnia 2009 r. zostały zatwierdzone zmienione Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zasady weszły w życie z dniem 1 stycznia 2010 r., w związku z czym są obowiązujące dla projektów konkursowych, które będą realizowane w wyniku rozstrzygnięcia konkursów ogłaszanych od 1 stycznia 2010 r. oraz projektów systemowych złożonych od tego dnia.
Ponadto Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki przyjęła następujące przepisy przejściowe:

  1. zmiany w Zasadach finansowania PO KL, których źródłem są przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) mają obligatoryjne zastosowanie we wszystkich projektach PO KL, w tym także w ramach projektów, na realizację których zawarto umowy o dofinansowanie przed 1 stycznia 2010 r., gdyż wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, 
  2. znowelizowane Zasady mogą również, w szczególności w zakresie wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu PO KL – za zgodą beneficjenta – mieć zastosowanie w projektach już realizowanych lub w projektach, które będą realizowane w wyniku rozstrzygnięcia konkursów ogłoszonych do dnia 31 grudnia 2009 r.; powyższe dotyczy również odpowiednio projektów systemowych.

 

Patrz: Ważne dokumenty