Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Środki dotacji rozwojowej

data publikacji: 23-02-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina, iż otrzymane w 2009 roku środki dotacji rozwojowej można było wydatkować w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2009 roku. Niewykorzystane środki należało bezwzględnie zwrócić na rachunek bankowy WUP w Poznaniu, z którego Beneficjent otrzymał dotację rozwojową zgodnie z terminem wskazanym w umowie o dofinansowanie projektu w ramach POKL. Jednocześnie informujemy, że bez względu na termin zwrotu wskazany w umowie o dofinansowanie projektu, odsetki naliczane są (jak dla zaległości podatkowych) dla środków zwróconych przez beneficjentów po terminie wynikającym z art. 144 UFP, tj. po dniu 15 lutego 2010 r.

Ponadto, przypominamy iż termin przedłożenia przez Beneficjentów rozliczenia wydatkowania ww. środków w formie rozliczenia kasowego, upłynął 7 stycznia 2010 roku. Beneficjenci, którzy nie wywiązali się z przedmiotowego obowiązku, zobowiązani są do niezwłocznego przekazania tego dokumentu.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z pracownikami WUP w Poznaniu, odpowiednio dla każdego priorytetu:
- Priorytet VI nr tel. 0-61 846-38-87
- Priorytet VII nr tel. 0-61 846-38-81
- Priorytet VIII nr tel. 0-61 846-38-91
- Priorytet IX nr tel. 0-61 846-38-82.