Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Studenci studiów dziennych, a PO KL 6.1.1

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina, iż w ramach Poddziałania 6.1.1 pomoc kierowana jest do osób w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), pozostających bez zatrudnienia oraz zdolnych i gotowych do podjęcia pracy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy. Tym samym należy uznać, iż studenci studiów dziennych nie spełniają powyższego warunku, a zatem nie kwalifikują się do objęcia wsparciem w ramach Poddziałania 6.1.1.