Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Dokumenty obowiązujące od 1 stycznia 2010 r. w zakresie standardu minimum w ramach PO KL

data publikacji: 25-02-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż od 1 stycznia 2010 r. obowiązującymi dokumentami dotyczącymi standardu minimum są Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL i instrukcja do standardu minimum realizacji zasady równości szans płci, znajdująca się w dokumencie Wniosek o dofinansowanie projektu PO KL. Instrukcja.
Przedmiotowe dokumenty znajdują się na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl w zakładce Program PO KL/Ważne dokumenty.