Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Deklaracja uczestnictwa w projekcie PO KL

data publikacji: 01-03-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zgodnie z zapisami znowelizowanych Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Zasad systemu sprawozdawczości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z chwilą przystąpienia do projektu każdy uczestnik projektu podpisuje deklarację uczestnictwa w projekcie, która jest potwierdzeniem kwalifikowalności uczestnika. Od dnia podpisania ww. deklaracji rozpoczyna się udział uczestnika w projekcie.

Szczególne uregulowania w tym zakresie dotyczą projektów szkoleniowych, w których beneficjenci realizujący projekty podpisują odrębne umowy szkoleniowe z przedsiębiorstwami przystępującymi do projektu. Akceptowalnym dokumentem poświadczającym kwalifikowalność uczestników w ww. projektach na etapie rekrutacji do projektu jest umowa szkoleniowa zawarta między beneficjentem a przedsiębiorcą wraz z załączoną listą imienną pracowników przedsiębiorstwa, którzy wezmą udział w szkoleniu. Jednocześnie, dokumentem potwierdzającym wolę uczestnictwa w projekcie pracownika przedsiębiorstwa jest Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Datę podpisania niniejszego oświadczenia przez pracownika uznaje się za datę przystąpienia do projektu. Zaleca się, aby podpisanie oświadczenia miało miejsce w pierwszym dniu rozpoczęcia udziału w szkoleniu.