Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL

data publikacji: 13-09-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr PO KL/7.2.1/1/10 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym odbędzie się w dniu 14 września 2010 roku.

Komisja Oceny Projektów dokona ocen merytorycznych wniosków, których protest został rozpatrzony pozytywnie.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.