Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL

data publikacji: 04-03-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, które odbyły się w dniach 30.12.2009 r. – 25.01.2010 r., w ramach konkursu otwartego nr PO KL/7.2.2/1/09 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.

Do pobrania: