Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wyniki oceny merytorycznej w ramach PO KL 8.1.1 i 6.1.1

W związku z dużą ilością wniosków aplikacyjnych, które podlegały ocenie merytorycznej w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw oraz Poddziałania 6.1.1 Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a co za tym idzie koniecznością przygotowania informacji o wynikach prac Komisji Oceny Projektów, Oddział dla Priorytetu VIII i Oddział dla Priorytetu VI informuje, iż termin przeznaczony na przekazanie Beneficjentom ww. informacji zostaje wydłużony do 10 dni.