Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Termin posiedzenia KOP w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL

data publikacji: 08-03-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr PO KL/8.1.2/1/10 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - projekty konkursowe, rozpocznie się w dniu 15 marca 2010 roku.

Komisja Oceny Projektów dokona ocen merytorycznych wniosków, które przeszły pozytywnie etap oceny formalnej a także wniosków, w których stwierdzone uchybienia formalne umożliwiają dalszą ich ocenę.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.