Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja uzupełniająca do szkolenia z dnia 5 marca br.

data publikacji: 09-03-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zgodnie z Wyciągiem z Planu Działania dla Priorytetu VI, VII, VIII i IX na rok 2010 Beneficjent ubiegający się o uzyskanie dofinansowania w ramach poszczególnych Działań/Poddziałań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki może uzyskać dodatkowe punkty za spełnienie odpowiednich kryteriów strategicznych.
Spełnienie kryteriów strategicznych w ramach konkursów PO KL w 2010 roku w zakresie zwalidowanych rezultatów Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w ramach:

  • konkursu otwartego PO KL/6.3/1/10 w ramach Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich jako kryterium strategiczne: „Projekt zapewnia wykorzystanie modelu aktywizacji środowisk lokalnych wypracowanego na podstawie zwalidowanych rezultatów Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL”, 
  • konkursu otwartego w ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej jako kryterium strategiczne: „Projekt zapewnia wykorzystanie modeli przedsiębiorstw społecznych, wypracowanych na podstawie zwalidowanych rezultatów Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL”, 
  • konkursu otwartego w ramach Poddziałania 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności jako kryterium strategiczne: „Projekt zapewnia wykorzystanie rozwiązań ułatwiających godzenie życia zawodowego i rodzinnego wypracowanych na podstawie zwalidowanych rezultatów Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL”, 
  • konkursu otwartego PO KL/9.1.2/1/10 w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych jako kryterium strategiczne: „Projekt zapewnia wykorzystanie walidowanej w ramach PIW EQUAL metody zwiększania dostępności kształcenia osób o specjalnych potrzebach, w szczególności osób niepełnosprawnych”.


Dodatkowo WUP w Poznaniu zwraca uwagę, iż inicjatywa EQUAL realizowana była w Polsce przez Partnerstwa na Rzecz Rozwoju od 2004 do połowy 2008 roku. W ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL opracowano, wdrożono i przetestowano szereg nowatorskich rozwiązań, umożliwiających wyrównanie szans grup marginalizowanych na rynku pracy - osób bezdomnych, więźniów, osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, rodziców opiekujących się małymi dziećmi, przedstawicieli mniejszości etnicznych itd. Podczas realizacji programu wykorzystano podejście tematyczne, które pozwala na poszukiwanie nowych sposobów rozwiązywania problemów wspólnych dla różnych rodzajów dyskryminacji i nierówności.

Rezultaty projektów realizowanych w ramach EQUAL można znaleźć na stronie Programu www.equal.org.pl. Jest to zbiór dobrych praktyk, możliwych do powielenia w innych projektach, posegregowanych ze względu na typ rezultatu, beneficjentów, podmiot wdrażający, rozwiązywany problem rynku pracy. W bazie rezultatów EQUAL znajdują się szczegółowe opisy rezultatów, opisy projektów oraz dane kontaktowe Administratorów i Partnerów. Są to rezultaty, które pomyślnie przeszły proces walidacji.

Równocześnie WUP w Poznaniu informuje, iż ocena spełnienia kryteriów strategicznych w ramach poszczególnych konkursów, dokonywana będzie na podstawie treści wniosku o dofinansowanie. Obowiązkowe jest powołanie się na numer projektu z bazy rezultatów, np. D0461, rezultat projektu (Model aktywizacji zawodowej i społecznej osób z autyzmem) i odniesienie się do wybranego produktu lub produktów danego rezultatu projektu (np. Narzędzia do diagnozy funkcjonalnej i ewaluacji postępów osób z autyzmem). Należy jednocześnie pamiętać o tym, iż zastosowanie wybranego produktu musi mieć swoje odzwierciedlenie w działaniach projektu.

W przypadku kryterium strategicznego – projekt jest komplementarny z konkretnym projektem lub projektami współfinansowanymi ze źródeł wspólnotowych innych niż Europejski Fundusz Społeczny (należy podać główne założenia oraz zaplanowane do osiągnięcia rezultaty dotyczące projektu komplementarnego), premię punktową za spełnienie przedmiotowego kryterium mogą otrzymać te wnioski o dofinansowanie, których wnioskodawcy wykażą komplementarność podejmowanych w projekcie działań z działaniami podejmowanymi w innym projekcie współfinansowanym ze środków wspólnotowych. Wnioskodawca powinien wskazać konkretne działania w obu projektach, które są względem siebie komplementarne, tytuł projektu, który jest współfinansowany z innych niż EFS źródeł wspólnotowych oraz wskażą przedmiotowe źródło finansowania. W przypadku projektów indywidualnych lub systemowych przesłanką do zapewnienia komplementarności z tymi projektami jest umieszczenie przedmiotowych projektów na liście projektów indywidualnych bądź w odpowiednim dokumencie planistyczno-operacyjnym (odpowiedniku Planu Działania w PO KL). W przypadku projektów konkursowych, z którymi wniosek o dofinansowanie w ramach PO KL może być komplementarny, premię punktową otrzyma projekt, na realizację którego podpisano umowę o dofinansowanie.

W przypadku kryterium dostępu dla Poddziałania 9.1.2 oraz Działania 9.2 o treści „maksymalna wartość projektu jest adekwatna do ilości szkół realizujących programy rozwojowe w ramach projektu, przy czym maksymalna wartość projektu obejmującego wsparciem jedną szkołę to 250 000,00 PLN” należy w przypadku zespołu szkół interpretować jako wartość 250 000,00 PLN dla każdej szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół.

W przypadku kryterium dostępu dla Poddziałania 9.1.1 podmioty ubiegające się o dofinansowanie są zobligowane do wniesienia wkładu własnego z budżetu samorządu terytorialnego szczebla lokalnego w wysokości 1,50 % wartości projektu, przy czym wkład własny jednostki samorządu terytorialnego może zostać wniesiony w postaci subwencji oświatowej.

Kryterium dostępu zastosowane w Planie działania dla Priorytetu IX o treści podmiot ubiegający się o dofinansowanie występuje w nie więcej niż 2 wnioskach o dofinansowanie projektu złożonych w odpowiedzi na jeden konkurs bez względu na pełnioną rolę – Wnioskodawcy lub Partnera, dotyczy szkoły nie natomiast organu prowadzącego szkołę (np. w przypadku Miasta Poznania jako Beneficjent lub Partner traktowana jest szkoła nie natomiast Miasto Poznań wskazane we wniosku o dofinansowanie).

Dodatkowo w ramach Poddziałania 9.1.2 zastosowano kryterium strategiczne w ramach którego dodatkową premię punktową może uzyskać projekt realizowany na terenie gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców. Powyższe kryterium nie wyklucza jednak możliwości zorganizowania wycieczki dla uczniów i wychowanków szkół i placówek oświatowych poza obszar realizacji projektu. Jednakże konieczność odbycia przedmiotowej wycieczki należy odpowiednio uzasadnić, a jej organizacja musi przyczyniać się do realizacji celu projektu. Dodatkowo koszty zaplanowane w ramach przedmiotowej wycieczki muszą być zgodne z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowania wydatków w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.