Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zawieszenie konkursu nr PO KL/6.3/1/10

data publikacji: 17-03-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż konkurs otwarty nr PO KL/6.3/1/10 zostaje zawieszony z dniem 30 marca br.

Zawieszenie naboru w Działaniu 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki spowodowane jest faktem, iż na dzień 12 marca br., wnioskowana kwota dofinansowania złożonych wniosków przekroczyła 100% kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia przez Beneficjenta wniosku o dofinansowanie po dniu zawieszenia konkursu - wnioski pozostają bez rozpatrzenia i są archiwizowane w takim stanie w jakim trafiły do IOK (projektodawca zostaje pisemnie poinformowany o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia).

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu będzie na bieżąco informował o stanie wykorzystania alokacji środków finansowych oraz o wznowieniu bądź o zamknięciu konkursu.