Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja dotycząca wykazania we wniosku o płatność korekt finansowych

data publikacji: 19-03-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w przypadku wykazania we wniosku o płatność korekt finansowych kwota korekty podlega zwrotowi na rachunek bankowy instytucji wypłacającej środki. Natomiast Beneficjent może wnioskować o ponowne wykorzystanie środków, które zostały zwrócone na rachunek ww. instytucji. Jednocześnie Beneficjent powinien odpowiednio zmienić harmonogram płatności, np. w kolejnym wniosku o płatność, uwzględniając kwotę zwróconą w kwocie wnioskowanej. 
Niewnioskowanie o ponowne wykorzystanie środków może powodować aneksowanie umowy o dofinansowanie projektu w celu zmniejszenia wartości dofinansowania.

Przykład
Beneficjent realizuje projekt na kwotę 200 tys. zł zgodnie z następującym harmonogramem płatności.
                            Planowana kwota wnioskowana
Transza I                                 100
Transza II                                  50
Transza III                                 50
Razem                                    200

Beneficjent otrzymał pierwszą transzę na kwotę 100 tys. zł. Następnie dokonał zwrotu środków do Instytucji Pośredniczącej w ramach powstałych korekt na kwotę 10 tys. zł,
o które:

a) zawnioskował w kolejnym wniosku o płatność. Uaktualniony harmonogram płatności wygląda następująco:
                           Planowana kwota wnioskowana
Transza I                                   90 (100 - 10 zwroty)
Transza II                                  60 (50 + 10 wnioskowanie o zwroty)
Transza III                                 50
Razem                                    200

b) nie wnioskował o ponowne wykorzystanie środków. Uaktualniony harmonogram płatności wygląda następująco:

                            Planowana kwota wnioskowana
Transza I                                 90 (100 - 10 zwroty)
Transza II                                50
Transza III                               50
Razem 90                             190