Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Ustawa o finansach publicznych

data publikacji: 23-03-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zgodnie z art. 190 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych „w przypadku, gdy beneficjentem projektu finansowanego ze środków europejskich jest jednostka sektora finansów publicznych, każdy wydatek kwalifikowalny powinien zostać ujęty we wniosku o płatność przekazywanym właściwej instytucji w terminie do 3 miesięcy od dnia jego poniesienia”.

Przedmiotowy zapis odnosi się do każdej jednostki sektora finansów publicznych, zaangażowanej w realizację projektu finansowanego ze środków europejskich, bez względu na jej charakter w projekcie. Oznacza to, iż każda taka jednostka ma obowiązek ujęcia wydatku we wniosku o płatność przekazywanym właściwej instytucji w terminie do 3 miesięcy od jego poniesienia tj. w przypadku partnera termin 3 miesięcy dotyczy ujęcia wydatku w rozliczeniu przekazywanym przez partnera liderowi (beneficjentowi), natomiast w przypadku lidera (beneficjenta) projektu termin dotyczy ujęcia dokonanego rozliczenia partnera we wniosku o płatność przekazywanym przez beneficjenta Instytucji Pośredniczącej.