Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja dotycząca formularza PEFS 2007

data publikacji: 26-03-2010

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego osoby, które nie są zatrudnione w instytucji w ramach której uzyskały wsparcie tzn. nie świadczą pracy na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej (np. członkowie organizacji i wolontariusze), w Formularzu PEFS 2007 należy wykazać w zakładce Dane uczestników indywidualnych (udział w projekcie z własnej inicjatywy). Przyjęcie takiego rozwiązania pozwoli nadać wolontariuszowi lub członkowi organizacji właściwy status na rynku pracy: zatrudniony, bezrobotny lub nieaktywny zawodowo w załączniku nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność.