Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zawieszenie konkursu otwartego w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL

data publikacji: 26-03-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż konkurs otwarty nr PO KL/9.1.1/1/10 zostaje zawieszony z dniem 2 kwietnia br.

Zawieszenie naboru w Poddziałaniu 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki spowodowane jest faktem, iż na dzień 19 marca br., wnioskowana kwota dofinansowania złożonych wniosków przekroczyła 100% kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia przez Beneficjenta wniosku o dofinansowanie po dniu zawieszenia lub zamknięcia konkursu – wnioski pozostają bez rozpatrzenia i są archiwizowane w takim stanie w jakim trafiły do IOK (projektodawca zostaje pisemnie poinformowany o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia).

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu będzie na bieżąco informował o stanie wykorzystania alokacji środków finansowych oraz o wznowieniu bądź o zamknięciu konkursu.