Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Kwalifikowanie kosztów zakupu sprzętu

data publikacji: 31-03-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, wydatkiem kwalifikowalnym w ramach wsparcia objętego cross-financingiem jest zakup sprzętu rozumianego jako środki trwałe, z wyłączeniem pojazdów i mebli, którego wartość początkowa jest wyższa od 10% kwoty określanej w przepisach podatkowych, uprawniającej do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Natomiast sprzęt zakupiony celem przekazania uczestnikom projektów PO KL, ze względu na swój charakter prawno-księgowy, co do zasady nie stanowi środka trwałego i jako taki nie może zostać ujęty w ewidencji księgowej środków trwałych beneficjenta. W związku z powyższym, zakup sprzętu nie będącego środkiem trwałym nie stanowi wydatku objętego cross-financingiem zgodnie z obowiązującą definicją.

Nie mniej jednak należy podkreślić, iż Instytucja Pośrednicząca będzie każdorazowo weryfikowała zasadność i racjonalność oraz efektywność ponoszenia wydatków na zakup sprzętu dla uczestników projektów realizowanych w ramach PO KL. Przedmiotowa weryfikacja będzie miała miejsce w szczególności na etapie oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie, ale również podczas późniejszej weryfikacji wniosków o płatność. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż celem głównym realizacji PO KL jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej, a nie przeprowadzanie działań o charakterze inwestycyjnym, jak na przykład dokonywanie zakupów sprzętowych.