Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Stosowanie nowego rozporządzenia Ministra Finansów

data publikacji: 31-03-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 12 marca 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207).

Główna zmiana wprowadzona przedmiotowym rozporządzeniem polega na konieczności stosowania do paragrafów w zakresie budżetu środków europejskich czwartej cyfry „7”.

Z uwagi na fakt, iż przedmiotowe rozporządzenie obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r., Beneficjenci należący do sektora finansów publicznych, zobowiązani są do zmiany planu finansowego w zakresie budżetu środków europejskich poprzez dokonanie odpowiednich przeksięgowań i ujęcie ww. środków z czwartą cyfrą „7”.