Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Korekta listy rankingowej w ramach Działania 7.3 PO KL

data publikacji: 31-03-2010

W związku z błędem popełnionym przez eksperta powołanego do udziału w pracach Komisji Oceny Projektów dla Działania 7.3 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia korektę Listy rankingowej, dotyczącej konkursu numer PO KL/7.3/1/09 zamieszczonej na stronie internetowej WUP dnia 11 lutego 2010 r., stworzonej na podstawie wyników obrad KOP, które odbyły się w dniach 07.12.2009 r. – 22.01.2010 r. w ramach konkursu otwartego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Korekta Listy dotyczy projektu złożonego przez Beneficjenta - Investi Consulting Sp. z o.o., KSI POKL.07.03.00-30-86/09, pt. „Lepsza perspektywa”, który na Liście rankingowej z dnia 11.02.2010 r. zajął 32 miejsce, uzyskując łącznie 94,0 punkty. Z uwagi na błąd związany z nie przyznaniem punktów za spełnienie przez projekt kryterium strategicznego w/w projekt zajmuje obecnie wyższe – 7 miejsce na Liście rankingowej, otrzymując łącznie 104,0 punkty.

Powyższa zmiana nie ma żadnego wpływu na dofinansowanie pozostałych projektów rekomendowanych do otrzymania dofinansowania w ramach Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Do pobrania: