Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Obowiązywanie Wytycznych w zakresie trybu dokonywania płatności i rozliczeń

data publikacji: 31-03-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 1240) Wytyczne w zakresie trybu dokonywania płatności i rozliczeń przestały być stosowane począwszy od dnia 5 lutego 2010 r.

Równocześnie WUP w Poznaniu zawiadamia, iż część kwestii zawartych w dotychczas obowiązujących wytycznych, po uwzględnieniu zmian wynikających ze zmiany ustawy o finansach publicznych, została zawarta w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, wydanym na podstawie art. 189 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Do pobrania: