Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Dodatkowe informacje nt. konkursu otwartego numer PO KL/6.1.1/2/10

data publikacji: 01-04-2010

W związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu konkursu otwartego numer PO KL/6.1.1/2/10, IOK przekazuje dodatkowe informacje dotyczące kryterium strategicznego nr 4 „Co najmniej 15,00% liczby uczestników projektu stanowią osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników”, o wadze punktowej 10.

Za osobę, która utraciła zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracownika uważa się osobę, z którą został rozwiązany stosunek pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Spełnienie tego kryterium powinno być weryfikowane na podstawie zaświadczenia złożonego przez uczestnika projektu, a wystawionego przez dotychczasowego pracodawcę, które potwierdzi, iż pracownik nie utracił pracy z przyczyn związanych z naruszeniem obowiązków pracowniczych czy z innego powodu leżącego po stronie pracownika wskazanego przepisami prawa pracy, ale z przyczyn niedotyczących pracownika.