Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Szczegółowa informacja dodatkowa dotycząca Indywidualnych Planów Działań

data publikacji: 02-04-2010

W związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu konkursu otwartego numer POKL/6.1.1/2/10, Instytucja Organizująca Konkurs przekazuje dodatkowe szczegółowe informacje dotyczące Indywidualnych Planów Działań (IPD).

Indywidualny Plan Działania (IPD) określić można jako:

 • pomoc świadczoną klientowi w ramach procesu doradczego, ułatwiającego podejmowanie konkretnych przedsięwzięć w celu rozwiązania problemu zawodowego, 
 • zaplanowaną aktywność klienta w kierunku zmiany umożliwiającą uzyskanie zatrudnienia.


Przewiduje się dwa etapy postępowania:

 1. Tworzenia przez klienta IPD we współpracy z doradcą zawodowym i jeśli jest możliwość pośrednikiem pracy. 
 2. Kontynuacji działań przez klienta związanych z weryfikacją lub osiągnięciem celu.


I. Etap tworzenia IPD obejmować ma proces doradczy, w wyniku którego nastąpi: identyfikacja oczekiwań klienta i wstępnych celów zawodowych, poznanie mocnych i słabych stron, wyznaczenie celów i podjęcie decyzji zawodowej przez klienta.

Sam przebieg procesu doradczego może mieć formę pięciu spotkań - sesji indywidualnych i grupowych:

 1. „Analiza potrzeb klienta” (spotkanie indywidualne – 1 godz.), 
 2. „Rynek pracy i warsztat edukacyjny” (sesja grupowa od 2 do 4 godz.), 
 3. „Warsztat samopoznania” (sesja grupowa od 2 do 4 godz.), 
 4. „Indywidualna ocena zawodowa” (spotkanie indywidualne – 1 godz.), 
 5. „Przygotowanie Indywidualnego Planu Działania” (sesja indywidualna – 1 godz.).


1. „Analiza potrzeb klienta”, pierwsze spotkanie indywidualne obejmuje: określenie trudności zawodowych, rozpoznanie wstępnych celów zawodowych, ocenę postawy w stosunku do przyszłości, postrzeganie samego siebie. Oprócz treści merytorycznych przewiduje się określenie wzajemnych ról: doradca – klient, ram współpracy, wspólnego celu pracy, przebiegu kolejnych spotkań, warunków działania i sposobów realizacji (m.in. tworzenia przez klienta dokumentacji w formie („Portfolio”). Spotkanie kończy zawarcie kontraktu z klientem z deklaracją uczestnictwa w zajęciach indywidualnych i grupowych.

2. „Rynek pracy i warsztat edukacyjny”, sesja grupowa obejmuje następujące problemy: role społeczne i modele życia, sytuacja na rynku pracy i jej przewidywany rozwój, wymagania zawodowe – oczekiwania pracodawców, możliwości kształcenia i warunki uczestnictwa, ocena kwalifikacji i ewentualnego doświadczenia zawodowego klientów w świetle wymagań rynku pracy, wzory pracy i uczenia się. Klienci tworzą „Portfolio”.

3. „Warsztat samopoznania”, sesja grupowa obejmuje następującą problematykę: samoocenę (mocne i słabe strony), wyrażoną w formie „Autoportretu” obejmującą: zainteresowania, uzdolnienia, wartości, umiejętności, doświadczenia życiowe. Klient tworzy „Portfolio”.

4. „Indywidualna ocena zawodowa”, spotkanie indywidualne obejmuje następującą problematykę: zainteresowania, wartości i cele, doświadczenie życiowe, zawodowe i umiejętności, wykształcenie i przebyte szkolenia, wzory pracy i uczenia się oraz uzdolnienia, czynniki społeczno-ekonomiczne oraz uzdolnienia przedsiębiorcze. Doradca sporządza opinię referencyjną. Klient tworzy „Portfolio”.

5. „Przygotowanie Indywidualnego Planu Działania”, spotkanie indywidualne obejmuje następującą problematykę: aspekty kariery takie, jak: cele, plany, perspektywę czasową i dynamikę oraz zakres doświadczeń (umiejętności) i zdolności. Spotkanie kończy parafowanie przez doradcę i klienta tekstu Indywidualnego Planu Działania.

II. Etap kontynuacji działań przez klienta, związanych z weryfikacją lub osiągnięciem celu.

 1. Klienci realizują swój IPD korzystając z wyboru różnych opcji, np. szkolenie technik poszukiwania pracy, kursy szkoleń zawodowych.
 2. Ponadto klienci uczestniczą w spotkaniach:
  • „Szkolenie poszukiwania pracy”, sesja grupowa obejmuje: poznanie zasad rekrutacji w firmach (a zwłaszcza procesu selekcji), określenie list potencjalnych pracodawców oraz przygotowanie aplikacji (życiorysu zawodowego, listu motywacyjnego), ćwiczenie autoprezentacji (rozmowa z pracodawcą). Klient tworzy „Portfolio”. 
  • „Usługi pośrednictwa pracy” realizowane przez pośrednika pracy obejmują następujące działania: analizę opinii referencyjnej i „Portfolio” klienta, dobór ofert pracy, wspólne poszukiwania pracy, marketing klienta u pracodawcy oraz skierowanie do zatrudnienia. (nieobligatoryjne) 
  • „Bilans uczestnictwa w projekcie” – spotkanie indywidualne z doradcą zawodowym obejmujące następującą problematykę: podsumowanie dokonań klienta (synteza najważniejszych sukcesów). Ocena przez klienta istotnych aspektów w czasie procesu doradczego (wypełnienie przez klienta kwestionariusza pozwalającego ocenić efekty jego udziału w programie), ustalenie zasad utrzymania z klientem dalszego kontaktu.
 3. Formy wsparcia klienta w sytuacji niepowodzeń w zatrudnieniu: 
  • „Usługi pośrednictwa pracy” – spotkanie indywidualne obejmujące ocenę przyczyn niepowodzeń w uzyskaniu zatrudnienia, ustalenie „mapy poszukiwania pracy”, skierowanie do zatrudnienia. (nieobligatoryjne) 
  • „Usługi poradnictwa zawodowego” - spotkanie indywidualne obejmujące: ocenę niepowodzeń, analizę dotychczasowych działań oraz braków (deficytów), wyrównanie deficytów i wyznaczenie nowego celu – klient koryguje dotychczasowy Indywidualny Plan Działania.


(opracowano na podstawie dokumentu Metodologia tworzenia Indywidualnych Planów Działania, Opracowanie: IMC Consulting Limited w ramach projektu Phare 2001 SSG „Pomoc dla młodzieży poszukującej pracy”, realizowanego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, wrzesień, 2003)