Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Aktualizacja Harmonogramu konkursu otwartego nr POKL/9.1.2/1/10

data publikacji: 07-04-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że pierwsze posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX nr PO KL/9.1.2/1/10, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, odbywać się będzie w dniach 06 kwietnia – 01 czerwca 2010 roku. Na pierwsze posiedzenie Komisji Oceny Projektów skierowane zostaną wyłącznie wnioski o dofinansowanie projektu złożone do dnia 15 marca 2010r.

Wnioski, które wpłynęły po 15 marca br. skierowane zostaną na drugie posiedzenie Komisji Oceny Projektów, które rozpocznie się 2 czerwca 2010r. Z uwagi na dużą liczbę wniosków (od 101 do 200) przekazanych do oceny merytorycznej na pierwsze posiedzenie Komisji, które zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki trwać będzie nie dłużej niż 40 dni, termin drugiego posiedzenia Komisji Oceny Projektów uległ zmianie w stosunku do terminu zamieszczonego w Dokumentacji konkursowej.

Komisja Oceny Projektów dokonuje oceny merytorycznej wniosków, które zostały pozytywnie ocenione w trakcie oceny formalnej.

n - data złożenia wniosku o dofinansowanie

Etap oceny formalnej
Ocena formalna wniosku
n + 14 dni
Wysłanie do projektodawcy pisma informującego go o pozytywnym wyniku oceny formalnej i przekazaniu wniosku do oceny merytorycznej albo o odrzuceniu wniosku na etapie oceny formalnej
n + 19 dni (5 dni od daty dokonania oceny formalnej wniosku)
Wysłanie do projektodawcy pisma informującego go o możliwości uzupełnienia i/lub skorygowania wniosku i/lub złożonych wraz z nim załączników
5 dni od daty dokonania oceny formalnej wniosku
 
 
Dokonanie uzupełnienia i/lub skorygowania wniosku i/lub złożonych wraz z nim załączników
5 dni od daty otrzymania pisma informującego o takiej możliwości
Weryfikacja uzupełnionego i/lub skorygowanego wniosku i/lub złożonych wraz z nim załączników
5 dni od daty otrzymania przez IOK uzupełnionego i/lub skorygowanego wniosku i/lub złożonych wraz z nim załączników
Wysłanie do projektodawcy pisma informującego go o ostatecznym wyniku oceny formalnej
5 dni od dnia zatwierdzenia Karty oceny formalnej
Etap oceny merytorycznej
Zwołanie pierwszego posiedzenia Komisji Oceny Projektów (KOP), na którym oceniane są wnioski, które przekazane zostały do oceny merytorycznej do momentu zwołania pierwszego posiedzenia KOP
Rozpoczęcie KOP – 06.04.2010 r.
 
 
Zwołanie kolejnych posiedzeń Komisji Oceny Projektów (KOP), na których oceniane są wnioski, które przekazane zostały do oceny merytorycznej po zwołaniu poprzedniego posiedzenia KOP
Rozpoczęcie KOP – 02.06.2010r.
Dokonanie oceny merytorycznej i zakończenie danego posiedzenia KOP
 
Liczba wniosków ocenianych na danym posiedzeniu KOP
Termin dokonania oceny merytorycznej na danym posiedzeniu KOP
 
1-100
nie dłużej niż 20 dni
101-200
nie dłużej niż 40 dni
Ponowna ocena formalna w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych na etapie oceny merytorycznej
5 dni od daty podpisania Karty oceny merytorycznej
Wysłanie do projektodawcy pisma informującego go o możliwości przyjęcia wniosku do realizacji (ewentualnie o możliwości podjęcia negocjacji, pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, ale nieprzyjęciu go do dofinansowania z powodu braku środków finansowych lub o odrzuceniu wniosku)
Nie później niż n + 60 (65) dni
 
Podpisanie umowy o dofinansowanie
Złożenie przez projektodawcę wszystkich wymaganych dokumentów (załączników) do umowy o dofinansowanie
nie krócej niż n + 65 (70) dni (nie krócej niż 5 dni od otrzymania przez projektodawcę informacji o możliwości przyjęcia wniosku do realizacji)
 
Weryfikacja wszystkich wymaganych dokumentów (załączników) do umowy o dofinansowanie przez IOK
5 dni od daty złożenia przez projektodawcęwymaganych poprawnie sporządzonych dokumentów (załączników) do umowy o dofinansowanie
 
Podpisanie umowy o dofinansowanie przez upoważnionego przedstawiciela IOK
3 dni od daty otrzymania przez IOK dwóch egzemplarzy umowy o dofinansowanie podpisanych przez projektodawcę
 
 
Ogłaszanie listy zawartych umów o dofinansowanie na stronie internetowej oraz w siedzibie IOK
nie rzadziej niż raz w miesiącu

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o dniach, rozumie się przez to dni robocze. Dniami roboczymi w rozumieniu niniejszego dokumentu nie są dni ustawowo wolne od pracy określone w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28, z późn. zm.), ani soboty.