Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Stan zakontraktowania środków w ramach Konkursu PO KL/8.1.2/1/10

data publikacji: 09-04-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż kwota środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, konkurs PO KL/8.1.2/1/10 wynosi 10 000 000,00 PLN. Konkurs w ramach w/w Poddziałania został zawieszony z dniem 16 marca br., co spowodowane było faktem, iż na dzień 8 marca br. wnioskowana kwota dofinansowania złożonych wniosków przekroczyła 100% kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie. Umowy o dofinansowanie projektów w ramach w/w konkursu nie zostały jeszcze podpisane, bowiem nadal trwa ocena merytoryczna złożonych do WUP wniosków, w związku z powyższym suma zakontraktowanych środków finansowych przeznaczonych na konkurs PO KL/8.1.2/1/10 nie uległa zmianie.