Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wyciąg z Planów działań na rok 2010 dla Priorytetu VI oraz IX

data publikacji: 09-04-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż dnia 25 marca br. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, działając na podstawie rekomendacji Komitetu Monitorującego PO KL zawartej w uchwale nr 56 Komitetu Monitorującego z dnia 12 marca 2010 r., zatwierdziła Plany działania na rok 2010 dla Priorytetu VI oraz IX w województwie wielkopolskim w brzmieniu zmienionym zgodnie z wnioskiem Instytucji Pośredniczącej.

Zestawienie zmian w Planach Działania na rok 2010.

Lp.
Miejsce w dokumencie
Dotychczasowy zapis
Obecny zapis
Priorytet VI
1.
6.1.1
kryterium strategiczne nr 5 w konkursie A.1
Projekt jest realizowany wyłącznie na terenie powiatu lub powiatów, które znajdują się wśród pięciu powiatów, w których była najwyższa stopa bezrobocia w stosunku do całego województwa na koniec 2009 roku wg danych statystycznych WUP w Poznaniu (w przypadku całego województwa brak dodatkowych punktów za spełnienie powyższego kryterium).
Projekt jest realizowany wyłącznie na terenie powiatu lub powiatów, które znajdują się wśród dziesięciu powiatów, w tym pięciu, w których była najwyższa stopa bezrobocia na koniec 2009 roku w stosunku do całego województwa i pięciu powiatów, w których nastąpił najbardziej dynamiczny procentowy wzrost stopy bezrobocia wg danych statystycznych WUP w Poznaniu na koniec 2009 roku w stosunku do roku 2008 (w przypadku całego województwa brak dodatkowych punktów za spełnienie powyższego kryterium).
Priorytet IX
2.
Odwieszenie decyzji Komitetu Monitorującego PO KL dotyczącej projektów systemowych w Poddziałaniu 9.1.2 – Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych
Projekty zawieszone decyzją KM PO KL.
Propozycja odwieszenia projektów.