Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Aktualizacja poradnika dotyczącego Zasady równości szans kobiet i mężczyzn

data publikacji: 20-04-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż opublikowano zaktualizowaną wersję poradnika dotyczącego Zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przedmiotowy dokument jest dostępny w wersji elektronicznej do pobrania na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl w zakładce Program PO KL/Ważne dokumenty. Aktualnie obowiązujący poradnik został uzupełniony o przykłady sposobów realizacji zasady równości szans płci m.in. w ramach projektów edukacyjnych, badawczych, informacyjno-promocyjnych, a także dostosowano jego treść do obecnie obowiązujących zapisów w standardzie minimum.