Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Program Stypendialny 8.2.2 – ocena formalna

data publikacji: 20-04-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż trwa ocena formalna wniosków doktorantów o przyznanie stypendium w ramach projektu systemowego pt. „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski” Poddziałanie 8.2.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ocenie poddano 242 wnioski, z czego 181 uzyskało pozytywną ocenę formalną, jeden został odrzucony, a 60 wymaga uzupełnienia dokumentacji.

Ocena formalna przeprowadzana jest na podstawie Listy sprawdzającej do oceny formalnej, która stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Stypendialnego.

Jednocześnie WUP w Poznaniu zawiadamia, iż wnioski spełniające wszystkie kryteria formalne zostaną przekazane do oceny merytorycznej, której dokona specjalna Komisja złożona z ekspertów w dziedzinach, których dotyczą prace naukowe doktorantów. Termin obrad przedmiotowej Komisji zaplanowano na maj br.