Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Harmonogram płatności

data publikacji: 20-04-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zwraca uwagę na prawidłowe tworzenie harmonogramu płatności, który jest załącznikiem do umowy o dofinansowanie realizacji projektu lub wniosku o płatność.

WUP w Poznaniu informuje, iż w świetle art. 189 ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę lub w terminie, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 4, od środków pozostałych do rozliczania, przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność.

Jednocześnie Instytucja Pośrednicząca zaleca dogłębne zapoznanie się z Ustawą o finansach publicznych oraz Zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.