Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Harmonogram konkursu zamkniętego w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL

data publikacji: 20-04-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu zamkniętego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI nr PO KL/6.1.1/1/10, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, odbędzie się w dniach 23 – 30 kwietnia 2010 roku.

Komisja Oceny Projektów dokona oceny merytorycznej wniosków, które zostały pozytywnie ocenione w trakcie oceny formalnej.

Wyniki konkursu będą ogłoszone sukcesywnie na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Harmonogram konkursu zamkniętego nr POKL/6.1.1/1/10 w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

n – data zamknięcia konkursu

Etap oceny formalnej
Ocena formalna wniosku i przekazanie wniosku do oceny merytorycznej
n + 14 dni (n + 21 dni w uzasadnionych przypadkach)
Wysłanie do projektodawcy pisma informującego go o pozytywnym wyniku oceny formalnej i przekazaniu wniosku do oceny merytorycznej albo o odrzuceniu wniosku na etapie oceny formalnej
n + 19 dni (26) dni (5 dni od daty dokonania oceny formalnej wniosku)
Wysłanie do projektodawcy pisma informującego go o możliwości uzupełnienia i/lub skorygowania wniosku i/lub złożonych wraz z nim załączników
5 dni od dnia zatwierdzenia Karty oceny formalnej
Dokonanie uzupełnienia i/lub skorygowania wniosku i/lub złożonych wraz z nim załączników
5 dni od daty otrzymania pisma informującego o takiej możliwości
Weryfikacja uzupełnionego i/lub skorygowanego wniosku i/lub złożonych wraz z nim załączników
5 dni od daty otrzymania przez IOK uzupełnionego i/lub skorygowanego wniosku i/lub złożonych wraz z nim załączników
Wysłanie do projektodawcy pisma informującego go o ostatecznym wyniku oceny formalnej
5 dni od dnia zatwierdzenia Karty oceny formalnej
Etap oceny merytorycznej
Ponowna ocena formalna w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych na etapie oceny merytorycznej
5 dni od daty podpisania Karty oceny merytorycznej
Wysłanie do projektodawcy pisma informującego go o możliwości przyjęcia wniosku do realizacji (ewentualnie o możliwości podjęcia negocjacji, pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, ale nieprzyjęciu go do dofinansowania z powodu braku środków finansowych lub o odrzuceniu wniosku)
 n + 59 (66) dni (40 dni od daty
zarejestrowania wniosku w Krajowym
Systemie Informatycznym) w przypadku
dokonywania na posiedzeniu KOP oceny
merytorycznej 200 wniosków. Przy każdym
kolejnym wzroście liczby wniosków o 200
termin dokonania oceny merytorycznej może
zostać wydłużony o 20 dni (np. jeżeli na
posiedzeniu KOP ocenianych jest od 201 do
400 wniosków termin wysłania pisma do
projektodawcy wynosi nie dłużej niż 60 dni
od daty zarejestrowania wniosku
w Krajowym Systemie Informatycznym).
Termin dokonania oceny merytorycznej nie
może jednak przekroczyć 80 dni niezależnie
od liczby wniosków ocenianych na
posiedzeniu KOP
 
 
Podpisanie umowy o dofinansowanie
Złożenie przez projektodawcę wszystkich wymaganych dokumentów (załączników) do umowy o dofinansowanie
nie krócej niż n + 64 (71) dni (nie krócej niż 5 dni od otrzymania przez projektodawcę informacji o możliwości przyjęcia wniosku do realizacji)
Weryfikacja wszystkich wymaganych dokumentów (załączników) do umowy o dofinansowanie przez IOK
5 dni od daty złożenia przez projektodawcęwymaganych poprawnie sporządzonych dokumentów (załączników) do umowy o dofinansowanie
 
Podpisanie umowy o dofinansowanie przez upoważnionego przedstawiciela IOK
3 dni od daty otrzymania przez IOK dwóch egzemplarzy umowy o dofinansowanie podpisanych przez projektodawcę
Ogłaszanie listy zawartych umów o dofinansowanie na stronie internetowej oraz w siedzibie IOK
nie rzadziej niż raz w miesiącu

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o dniach, rozumie się przez to dni robocze. Dniami roboczymi w rozumieniu niniejszego dokumentu nie są dni ustawowo wolne od pracy określone w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28, z późn. zm.), ani soboty.