Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Formy wkładu własnego w projektach zawierających pomoc publiczną

data publikacji: 21-04-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina, iż zgodnie z Zasadami udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wkład prywatny może zostać wniesiony przez beneficjenta pomocy jako:

  • wkład pieniężny (gotówkowy) 
  • wkład w postaci wynagrodzeń pracowników beneficjenta pomocy.


Zgodnie z art. 2 Kodeksu Pracy pracowników beneficjenta pomocy należy rozumieć jako osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. W związku z powyższym, osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej nie mogą wnosić wkładu w postaci wynagrodzeń. Ponadto należy pamiętać, iż w przypadku gdy pomoc na szkolenia adresowana jest do przedsiębiorców lub osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jedyną dopuszczalną formą wkładu prywatnego wnoszonego przez beneficjenta pomocy jest wkład pieniężny (gotówkowy).