Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Programy indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

data publikacji: 22-04-2010

Od września 2009 r. zaczęła obowiązywać w szkołach nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego. Aby ułatwić proces jej wprowadzania do szkół podstawowych Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego i wraz z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego uwzględniono realizację przedmiotowego projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Celem projektu jest przygotowanie szkół podstawowych do realizacji nowej podstawy programowej w klasach I-III, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego ucznia.

W związku z powyższym, zapis dotyczący przedmiotowego projektu został wprowadzony do Planu Działania na rok 2010 dla Priorytetu IX. Środki finansowe przeznaczone na realizację wynoszą 58 298 411,00 zł.

Projekt będzie realizowany w trybie systemowym i jest skierowany do wszystkich organów prowadzących szkoły podstawowe w województwie wielkopolskim. Podstawowym kryterium dostępu ustalonym w Planie Działania jest warunek, iż liczba szkół objętych projektem wynosi co najmniej 70% wszystkich szkół podstawowych podlegających danemu organowi prowadzącemu.

W ramach projektu systemowego będą mogły być sfinansowane zajęcia dodatkowe, będące kontynuacją indywidualizacji pracy z uczniem w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a w szczególności:

  • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, 
  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, 
  • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, 
  • zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, 
  • gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, 
  • specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych, 
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych.


W ramach projektu wydatkiem kwalifikowalnym będą również koszty związane z doposażeniem bazy szkoły w materiały dydaktyczne, wynikające z procesu indywidualizacji oraz specjalistyczny sprzęt.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w województwie wielkopolskim będzie sukcesywnie zamieszczał na swojej stronie internetowej informacje dotyczące realizacji przedmiotowych projektów, w szczególności informacje dotyczące naboru wniosków oraz zasad przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów systemowych.