Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nabór na ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

data publikacji: 26-04-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza do składania wniosków o wpis do bazy ekspertów prowadzonej przez Instytucję Zarządzającą oraz do centralnej bazy ekspertów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, a także do wewnętrznej bazy ekspertów prowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

Nabór numer POKL/Ek/1/2010 r. prowadzony jest w ramach następujących obszarów wsparcia:

 • Zatrudnienie; 
 • Integracja społeczna; 
 • Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw; 
 • Edukacja; 
 • Innowacyjność.


Ekspertem może zostać osoba, która spełnia jednocześnie następujące warunki:

 • korzysta z pełni praw publicznych; 
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 
 • nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe; 
 • posiada wykształcenie wyższe; 
 • posiada minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie objętej programami operacyjnymi współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego; 
 • nie została uprzednio skreślona z listy ekspertów, która prowadzona była przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, centralnej bazy ekspertów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub z listy asesorów prowadzonej przy którejkolwiek z IP.


Ekspertem nie może być osoba, która w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wpis do bazy ekspertów prowadzonej przez IZ oraz do centralnej bazy ekspertów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, a także do wewnętrznej bazy ekspertów prowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu pozostawała z IZ lub z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu, który prowadzi dany nabór ekspertów w stosunku pracy.

Wybranych zostanie maksymalnie dziesięciu ekspertów z każdej dziedziny. Ekspert jest powoływany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu na czas nieokreślony.

Dodatkowo kandydat powinien wykazać się:

 • doświadczeniem w zakresie oceny projektów finansowanych ze środków publicznych, 
 • doświadczeniem w realizacji projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
 • znajomością zagadnień z zakresu prawa europejskiego i krajowego dotyczących funkcjonowania Europejskiego Funduszu Społecznego, zwłaszcza problematyki odwołującej się do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, m. in. zasady udzielania pomocy publicznej, zasady kwalifikowalności wydatków w ramach wyżej wymienionego Programu, równości szans kobiet i mężczyzn, itp., 
 • komunikatywnością, 
 • dyspozycyjnością.


Zakres i warunki współpracy:
Zadaniem eksperta będzie uczestnictwo w posiedzeniach Komisji Oceny Projektów powoływanej przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu oraz ocena wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na etapie oceny merytorycznej, a także wydawanie opinii w przypadkach, o których mowa w Systemie Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, rozdziale 6.8 Zasady obligatoryjnego wyrażania opinii przez eksperta, oraz w rozdziale 6.9. Zasady fakultatywnego wyrażania opinii przez eksperta.

Szczegółowe warunki dotyczące naboru ekspertów określa Procedura wyboru, wpisania do bazy ekspertów prowadzonej przez IZ oraz do centralnej bazy ekspertów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, a także do wewnętrznej bazy ekspertów prowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu (załącznik nr 1) oraz Regulamin pracy ekspertów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (załącznik nr 2). Dodatkowo w przypadku ekspertów powołanych do Komisji Oceny Projektów tryb pracy określa Regulamin Komisji Oceny Projektów działającej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wniosek o wpis do bazy ekspertów prowadzonej przez IZ oraz do centralnej bazy ekspertów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, a także do wewnętrznej bazy ekspertów prowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu musi zawierać:

 1. wypełniony formularz kwestionariusza osobowego (załącznik nr 1 do Procedury wyboru, wpisania do bazy ekspertów prowadzonej przez IZ oraz do centralnej bazy ekspertów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, a także do wewnętrznej bazy ekspertów prowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu); 
 2. CV; 
 3. kopie dokumentów stwierdzających spełnienie warunków dotyczących: 
  • wykształcenia 
  • doświadczenia zawodowego.
 4. oświadczenie zainteresowanego, że spełnia warunki dotyczące: 
  • korzystania z pełni praw publicznych, 
  • pełnej zdolności do czynności prawnych oraz 
  • niekaralności za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe (załącznik nr 2 do Procedury wyboru, wpisania do bazy ekspertów prowadzonej przez IZ oraz do centralnej bazy ekspertów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, a także do wewnętrznej bazy ekspertów prowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu);
 5. oświadczenie zainteresowanego, że nie skreślono go z listy ekspertów, która prowadzona była przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, centralnej bazy ekspertów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz listy asesorów prowadzonej przy którejkolwiek z IP (załącznik nr 2 do Procedury wyboru, wpisania do bazy ekspertów prowadzonej przez IZ oraz do centralnej bazy ekspertów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, a także do wewnętrznej bazy ekspertów prowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu); 
 6. oświadczenie zainteresowanego, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed podpisaniem oświadczenia nie pozostawał w stosunku pracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu, który prowadzi nabór ekspertów lub z IZ (załącznik nr 2 do Procedury wyboru, wpisania do bazy ekspertów prowadzonej przez IZ oraz do centralnej bazy ekspertów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, a także do wewnętrznej bazy ekspertów prowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu); 
 7. zgodę zainteresowanego na zamieszczenie jego danych osobowych w bazach ekspertów oraz na przetwarzanie danych osobowych ujawnionych przez niego w procesie tworzenia i prowadzenia baz ekspertów (załącznik nr 3 do Procedury wyboru, wpisania do bazy ekspertów prowadzonej przez IZ oraz do centralnej bazy ekspertów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, a także do wewnętrznej bazy ekspertów prowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu).


Wszystkie załączone kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez aplikanta. Prawidłowo potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia to podpis wraz z pieczęcią imienną (lub czytelnie imię i nazwisko osoby dokonującej poświadczenia) na każdej stronie dokumentu z zapisem „potwierdzam za zgodność z oryginałem” lub podpis wraz z pieczęcią imienną na pierwszej stronie z zapisem „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony …do strony…” – dokument powinien mieć zaparafowane i ponumerowane strony oraz być spięty, tak aby nie ulegało wątpliwości, co jest potwierdzane za zgodność z oryginałem. Podpisy oraz parafy powinny być złożone przy użyciu niebieskiego tuszu.

Wnioski należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty lub kuriera w okresie od dnia 26 kwietnia 2010 roku do dnia 11 maja 2010 roku włącznie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 na adres:
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Kościelna 37
60-537 Poznań
Sekretariat budynek „C”

Wnioski złożone po terminie (decyduje data wpływu) lub niespełniające powyższych warunków, pozostawia się bez rozpatrzenia. Ponadto w przypadku ubiegania się przez jednego kandydata o wpis na listę ekspertów w kilku dziedzinach, należy złożyć w ramach każdej dziedziny osobny wniosek.

Koperta z dokumentami powinna być zaklejona, z dopiskiem: „Wniosek o wpis do bazy ekspertów prowadzonej przez Instytucję Zarządzającą oraz do centralnej bazy ekspertów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, a także do wewnętrznej bazy ekspertów prowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu”. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 61 846 38 86.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w terminie 45 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków:

 • dokonuje analizy złożonych wniosków; 
 • ma możliwość przeprowadzenia weryfikacji wiedzy i doświadczenia kandydatów, którzy w najwyższym stopniu spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.


Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy w najwyższym stopniu spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze przeprowadza zespół ds. wyboru ekspertów powołany przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą procedurę kwalifikacyjną zostaną powołani do pełnienia funkcji eksperta i pisemnie poinformowani o tym fakcie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w ciągu 5 dni od daty powołania.

Urząd zastrzega sobie prawo do nieodsyłania przedłożonych dokumentów, które po przeprowadzeniu naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

Za dokonanie oceny wniosku i wydanie opinii do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przyznaje ekspertowi wynagrodzenie w wysokości 300 zł brutto.

Do pobrania: