Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Grupa docelowa projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL

data publikacji: 28-04-2010

Zgodnie z interpretacją Instytucji Zarządzającej PO KL, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż w przypadku typu operacji, wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement, grupę docelową stanowią osoby, które pracowały i zostały zwolnione (lub pracują nadal) u pracodawców, którzy przechodzą procesy adaptacyjne i modernizacyjne. Przyjęcie odmiennej interpretacji, tzn. traktowanie osób zwolnionych z pracy jako szerokiej, odrębnej grupy uczestników projektu, niepowiązanych z pracodawcami przechodzącymi procesy adaptacyjne i modernizacyjne, byłoby niezasadne również wziąwszy pod uwagę cel Poddziałania 8.1.2 PO KL i samą jego nazwę- Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Ponadto, powodowałoby to powstanie trudności z określeniem rozdzielności wsparcia (tzw. linii demarkacyjnej) z typami operacji możliwymi do realizacji w Priorytecie VI PO KL, co do zasady dostępnymi dla wszystkich osób pozostających bez pracy i poszukujących zatrudnienia.

Ponadto, w powyższym typie operacji, nie mogą brać udziału osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, lecz jedynie pracownicy w rozumieniu art. 2 Kodeksu pracy. Z założenia bowiem umowy cywilnoprawne dotyczą wykonania danego zadania (dzieła) w z góry określonym czasie. Posiadają również co do zasady inny charakter niż umowy o pracę, ponieważ zgodnie z treścią art. 22 § 1² Kodeksu pracy, nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonania pracy (na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę). W związku z tym, niezasadne jest objęcie wsparciem outplacementowym osób, które nie są pracownikami etatowymi, lecz jedynie okresowo lub incydentalnie współpracują ze swoim zleceniodawcą.