Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Dotyczy: Formularz PEFS 2007

data publikacji: 29-04-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina, iż zgodnie z „Instrukcją wypełniania Formularza PEFS 2007 dla PO KL wersja z dnia 16.09.2009” dane gromadzone w Formularzu PEFS 2007 służą między innymi umożliwieniu dotarcia do uczestników projektów i przeprowadzeniu badań ewaluacyjnych w zakresie efektywności wsparcia udzielanego z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina również, iż na podstawie umowy
o dofinansowanie projektu każdy Beneficjent zobowiązany jest do gromadzenia danych osobowych do przetwarzania zgodnie z załącznikiem „Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania” przedmiotowej umowy.

Należy pamiętać, iż użyteczność informacji zbieranych w ramach systemu PEFS 2007 jest uwarunkowana kompletnością przekazywanych danych. W związku z tym, wszystkie sytuacje, w których Beneficjent dostarczy niekompletny zakres danych, a uzasadnienie takiego stanu rzeczy nie zostanie wyjaśnione na piśmie (wskazanie czynników, które spowodowały brak poszczególnych danych), będą skutkowały uznaniem wydatków związanych w uczestnictwem danej osoby we wsparciu za niekwalifikowane.

Ponadto Projektodawca zobowiązany jest do aktualizacji danych osób bądź instytucji objętych wsparciem w ramach projektu w zakresie danych teleadresowych (ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, województwo, powiat, telefon stacjonarny, telefon komórkowy, adres poczty elektronicznej). Aktualizacji podlegają również informacje o udzielonej formie wsparcia (jeżeli jeden uczestnik przychodzi na trzy szkolenia w ramach jednego projektu, to w Formularzu PEFS 2007 odnotowujemy, że skorzystał z formy wsparcia szkolenie trzy razy) oraz data zakończenia bądź przerwania udziału w projekcie. Nie należy zmieniać daty rozpoczęcia udziału projekcie - osoba może rozpocząć udział w projekcie tylko jeden raz w trakcie całego okresu jego realizacji i tylko jeden raz wypełnia deklarację uczestnictwa w projekcie.

WUP w Poznaniu przypomina, iż „Instrukcja wypełniania Formularza PEFS 2007” oraz procedura jego przekazywania do Instytucji Pośredniczącej PO KL zamieszczone są na stronie internetowej WUP w Poznaniu w zakładce Ważne dokumenty.