Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Dotyczy: Formularz PEFS 2007

data publikacji: 05-05-2010

W związku z licznymi pytaniami Beneficjentów realizujących projekty w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej POKL, zaakceptowane zostało nowe rozwiązanie dotyczące przekazywania Formularza PEFS 2007.

W przypadku, gdy w okresie rozliczeniowym, za który składany jest wniosek Beneficjenta o płatność, dane osób bądź instytucji objętych wsparciem w żadnym z pól Formularza nie zmieniają się w stosunku do poprzedniego okresu rozliczeniowego, możliwe jest zaznaczenie zaistniałej sytuacji w piśmie przewodnim przekazującym wniosek o płatność bez konieczności przekazywania Formularza PEFS 2007.

Powyższe zmiany zostaną uwzględnione podczas aktualizacji „Instrukcji wypełniania Formularza PEFS 2007 dla PO KL”.