Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja uzupełniająca do ogłoszenia o naborze na ekspertów w ramach PO KL

data publikacji: 07-05-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż ilekroć w ogłoszeniu o naborze na ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (a także Regulaminie pracy ekspertów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Procedurze wyboru, wpisania do bazy ekspertów prowadzonej przez IZ oraz do centralnej bazy ekspertów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, a także do wewnętrznej bazy ekspertów prowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu) jest mowa o dniach, rozumie się przez to dni robocze, jeśli nie wskazano inaczej. Dniami roboczymi nie są dni ustawowo wolne od pracy określone w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy ( Dz. U. Nr 4, poz. 28, z późn. zm.), ani soboty.