Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Szkoły policealne w ramach Działania 9.2

data publikacji: 12-05-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pismem z dnia 16 kwietnia br. dokonało podziału w Priorytecie IX pomiędzy kształceniem zawodowym, którego wsparcie możliwe jest w ramach Działania 9.2 i kształceniem ustawicznym w formach szkolnych, którego wsparcie możliwe jest w ramach Działania 9.3. Przedmiotowy podział jest spowodowany szerokim zakresem interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego i systematyzuje oraz wprowadza niezbędną linię demarkacyjną pomiędzy poszczególne typy wparcia.

W związku z powyższym oraz zgodnie z celem Działania 9.2 tj. wzmocnieniem atrakcyjności i podniesieniem jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe, służącym podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia uzasadnione jest wspieranie szkół policealnych w ramach Działania 9.2.

Słuchaczami szkół policealnych w Polsce są najczęściej absolwenci szkół ponadgimnazjalnych (zarówno zawodowych jak i ogólnokształcących), a kształcenie w nich stanowi kontynuację nauki dla osób, które dopiero po ich ukończeniu wejdą na rynek pracy. Zgodnie z powyżej przyjętą logiką, szkoły policealne mogą ubiegać się o wsparcie w ramach Działania 9.2, a nie Działania 9.3, które ukierunkowane jest w większym stopniu na wsparcie dla osób funkcjonujących już na rynku pracy, które podejmują kształcenie w celu uaktualnienia lub zmiany swoich kwalifikacji.

Ponadto, mimo, iż słuchaczami szkół policealnych są osoby dorosłe, to z uwagi na fakt, że zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ukończenie szkoły policealnej umożliwia osobom posiadającym wykształcenie średnie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu zawodowego (a więc prowadzi do uzyskania takich samych formalnych kwalifikacji jak ukończenie szkoły zawodowej), uzasadnione jest wspieranie szkół policealnych w ramach Działania 9.2.

Należy również podkreślić, iż przyjęty podział nie ma charakteru dyskryminacyjnego, gdyż nie wyklucza szkół policealnych z możliwości ubiegania się o wsparcie, lecz wskazuje konkretnie Działanie 9.2 jako właściwe do wsparcia tego typu szkół.