Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja dotycząca projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL

data publikacji: 17-05-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w ramach Poddziałania 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” oprócz wyłanianych w trybie konkursowym programów rozwojowych szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne, przewidziano realizację programów indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego, które realizowane są w trybie systemowym.

Wnioskodawcami projektów mogą być wyłącznie organy prowadzące szkoły podstawowe, przy czym realizatorami projektu mogą być szkoły, o ile stanowią wyodrębnione jednostki organizacyjne beneficjenta.

Kwota 624 014 639 zł przeznaczona na realizację projektów została podzielona pomiędzy regiony tak, aby umożliwić organom prowadzącym zapewnienie realizacji szkolnych programów indywidualizacji zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami.

Według danych z SIO na wrzesień 2008 r., w Polsce znajduje się 12 118 szkół podstawowych obejmujących nauczaniem 1 094 915 uczniów w klasach I-III, z czego 9 168 szkół w klasach I-III liczy 1-69 uczniów, a 4 950 szkół w klasach I-III liczy 70 uczniów i więcej.

 
Liczba szkół podstawowych
Liczba uczniów w klasach I-III ogółem
obejmujące w klasach I-III od 1 do 69 uczniów
9 168
302 443
obejmujące w klasach I-III 70 uczniów i więcej
4 950
792 472
Suma
14 118
1 094 915

Kwota przeznaczona na realizacje dla poszczególnych województw jest sumą iloczynu kwoty 30 000 zł i liczby szkół „małych” (nie więcej niż 69 uczniów w klasach I-III) oraz iloczynu kwoty 453,30 zł i liczby uczniów w klasach I-III w pozostałych szkołach podstawowych (liczba uczniów 70 lub więcej). Według tej zasady środki finansowe przeznaczone dla województwa Wielkopolskiego wynoszą 58 298 411 zł, co stanowi 9,34% całkowitej sumy przeznaczonej na realizację projektów indywidualizacji.

W celu indywidualizacji pracy z uczniem oraz na potrzeby prawidłowej realizacji projektów, wprowadzone zostały tzw. Standardy. W ramach projektów finansowane są działania polegające na spełnieniu Standardu IV i V, aby jednak móc realizować projekt szkoły muszą osiągnąć Standardy I-III.

  • Standard I – Zespół nauczycieli przeprowadza w szkole rozpoznanie potrzeb i analizuje jego wyniki, na podstawie których opracowuje, bądź modyfikuje istniejące programy nauczania dostosowane do potrzeb uczniów danej klasy, uwzględniając indywidualizację pracy z dzieckiem na lekcji. 
  • Standard II – Nauczyciele opisują wykorzystywane metody i formy pracy w odniesieniu do rozpoznanych, indywidualnych potrzeb edukacyjnych, oraz zawierają propozycje indywidualizacji pracy z uczniami podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 
  • Standard III – Nauczyciele doskonalą swoje umiejętności zawodowe w zależności od potrzeb wynikających z przeprowadzonego w szkole wstępnego rozpoznania. 
  • Standard IV – Szkoła doposaża swoją bazę dydaktyczną w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt specjalistyczny odpowiadające rozpoznanym potrzebom i zaplanowanym zajęciom dodatkowym. 
  • Standard V – Szkoła realizuje ofertę zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego, opracowaną przez zespół nauczycieli.


Więcej informacji na temat realizacji projektów systemowych można znaleźć w dokumencie „Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” z dnia 23 kwietnia 2010 r.

Informacje dotyczące szczegółów prowadzenia naboru zostaną opublikowane na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w terminie późniejszym.