Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zawieszenie konkursu w ramach Działania 9.2

data publikacji: 19-05-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż konkurs otwarty nr PO KL/9.2/1/10 zostaje zawieszony z dniem 26 maja br.

Zawieszenie naboru w Działaniu 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki spowodowane jest faktem, iż na dzień 11 maja br., wnioskowana kwota dofinansowania złożonych wniosków przekroczyła 100% kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie. Wnioski o dofinansowanie złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku złożenia przez Beneficjenta wniosku o dofinansowanie po dniu zawieszenia lub zamknięcia konkursu – wnioski pozostają bez rozpatrzenia i są archiwizowane w takim stanie w jakim trafiły do IOK (projektodawca zostaje pisemnie poinformowany o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia).

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu będzie na bieżąco informował o stanie wykorzystania alokacji środków finansowych oraz o wznowieniu bądź o zamknięciu konkursu.