Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Stosowanie zasady konkurencyjności przez beneficjentów PO KL

data publikacji: 25-05-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca PO KL pragnie przekazać następujące wyjaśnienia, dotyczące stosowania zasady konkurencyjności przez beneficjentów PO KL.

W myśl Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL wydatki w ramach projektu powinny być ponoszone zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w umowie o dofinansowanie projektu. Zasada konkurencyjności nie dotyczy podmiotów, zobowiązanych do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), zwaną dalej „PZP”. Jednocześnie zgodnie z przypisem nr 86 do wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu PO KL, stanowiącego załącznik do Zasad finansowania PO KL, zasada konkurencyjności nie dotyczy beneficjenta/ partnerów, którzy są zobowiązania do stosowania przepisów PZP.

Zatem beneficjent powinien stosować albo ustawę PZP, albo zasadę konkurencyjności, jeśli na mocy tej ustawy nie jest zobowiązany do jej stosowania. Instytucja Zarządzająca PO KL nie wprowadziła rozwiązania, w którym beneficjent ma prawo wybierać PZP lub zasadę konkurencyjności. O tym, czy beneficjent stosuje PZP decyduje ustawa. W przeciwnym przypadku, beneficjent stosuje zasadę konkurencyjności.

Jednocześnie, zdaniem Instytucji Zarządzającej PO KL w sytuacjach szczególnie uzasadnionych i na wniosek beneficjenta jest możliwe uznanie za kwalifikowalne wydatków poniesionych zgodnie z PZP, jeżeli beneficjent na podstawie obowiązujących w danej jednostce procedur, zobowiązał się do stosowania PZP, pomimo, iż na mocy ustawy nie jest zobowiązany do jej stosowania. Warunkiem kwalifikowania wydatków jest jednak zawarcie odpowiednich zapisów w umowie o dofinansowanie projektu, poprzez wyraźne odwołanie do przepisu art. 3 ust. 3 PZP, przy czym samo pozostawienie przepisów wzoru minimalnego zakresu umowy, dotyczących stosowania PZP nie jest wystarczające. W takiej sytuacji beneficjenta nie obowiązuje zasada konkurencyjności. Tym niemniej, nie może on przyjąć, iż stosuje PZP, z wyłączeniem na przykład zlecania zadań personelowi projektu, gdyż takie wyłączenie przewiduje zasada konkurencyjności. Ponadto, należy podkreślić, iż wspomniana sytuacja stanowi wyjątek i nie jest zalecana przez Instytucję Zarządzającą PO KL. Zgodnie bowiem z przyjętym w ramach PO KL sposobem postępowania, beneficjent stosuje PZP, jeśli na mocy ustawy jest do tego zobowiązany, a w pozostałych przypadkach stosuje zasadę konkurencyjności.