Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista projektów w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.5/1/07

W związku z zakończeniem procedury podpisywania umów o dofinansowanie projektu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłasza ostateczną listę projektów rekomendowanych przez Komisję Oceny Projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.5/1/07 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Posiedzenie Komisji Oceny Projektów odbyło się w dniach 17-19.12.2007 r.

Każdy wniosek mógł uzyskać maksymalnie 110 punktów (w tym 100 punktów w ramach podstawowej oceny merytorycznej oraz 10 dodatkowych punktów za kryteria strategiczne, przy uzyskaniu co najmniej 60 punktów podstawowych).