Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Ogłoszenie otwartego naboru partnerów do projektu WUP w Poznaniu

data publikacji: 02-06-2010
Logo Kapitał LudzkiLogo Unia Europejska EFS
Samorząd Województwa Wielkopolskiego WUP w Poznaniu

OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERÓW Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Beneficjent systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie na podstawie art. 28 a ust. 4 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009 Nr 84, poz. 712) ogłasza otwarty nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych w dniu 4 czerwca 2010 r. w celu wspólnej realizacji zadań w ramach projektu realizowanego w trybie systemowym pt. „Projekt outplacementowy WUP w Poznaniu”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pełna treść ogłoszenia o otwartym naborze partnerów dostępna jest na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WUP w Poznaniu.

Oferty można składać kurierem, pocztą lub osobiście od dnia 4.06.2010 r. w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej.

Termin składania ofert upływa dnia 25.06.2010 r. o godzinie 15.30. (Decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Funduszy Unii Europejskiej WUP w Poznaniu.) Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Do pobrania: