Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

PO KL – Wyjaśnienia dla beneficjentów Działania 7.1

Kto stanowi grupę docelową projektów systemowych realizowanych przez PCPR?

Grupę docelową projektów systemowych realizowanych przez PCPR stanowią osoby wskazane w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Wsparciem można również objąć w uzasadnionych przypadkach inne osoby niż wskazane w w/w dokumencie. Należy pamiętać, iż muszą być to osoby korzystające z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej.

Czy w trakcie trwania projektu możliwe są przesunięcia środków pomiędzy zadaniami wyszczególnionymi w budżecie?

Zgodnie z Zasadami finansowania PO KL w trakcie trwania projektu dopuszczalne są przesunięcia środków pomiędzy zadaniami przewidzianymi w budżecie. Dokonywanie przesunięć do wysokości 10% wartości środków przypadających na zadanie nie wymaga informowania Instytucji Pośredniczącej, gdy jednocześnie przesunięcia nie zwiększają wynagrodzeń personelu w ramach zadania i gdy dokonanie zmian nie wpływa na wysokość przyznanej pomocy publicznej w ramach projektu. W pozostałych przypadkach konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej na wprowadzenie zmian w projekcie.

Czy w ramach warsztatów terapii zajęciowej możliwe jest sfinansowanie wyposażenia na potrzeby ich realizacji?

W ramach narzędzi realizacji projektu systemowego wdrażanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w części dotyczącej rozwoju form aktywnej integracji możliwe jest sfinansowanie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej realizowanych m.in. przez warsztat terapii zajęciowej. Zgodnie z rozdziałem 4.11 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zakup oraz leasing sprzętu i wyposażenia, który wynika z potrzeby realizacji danego projektu i stanowi jego logiczne uzupełnienie, może być uznany za wydatek kwalifikowalny w ramach wsparcia objętego cross-financingiem. Należy zwrócić uwagę, iż wartość wydatków projektu na finansowanie cross-financingu w ramach projektów dotyczących integracji społecznej wynosi do 15% wszystkich wydatków kwalifikowalnych projektu.

Jakie działania dotyczące mieszkań chronionych można sfinansować ze środków projektu?

W ramach pobytu w mieszkaniach chronionych, zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej można sfinansować wyłącznie takie kategorie wydatków, których poniesienie wynika z potrzeby realizacji indywidualnego programu usamodzielniania. W związku z powyższym, można sfinansować niezbędne prace dostosowawcze (np. adaptacja mieszkania dla potrzeb osób niepełnosprawnych) oraz zakup niezbędnego wyposażenia. Wydatki te mogą zostać sfinansowane w ramach cross-financingu. Nie mogą jednak przekroczyć łącznie 15% wszystkich wydatków kwalifikowalnych stanowiących budżet projektu.

Na jakich zasadach można objąć osoby indywidualnym programem usamodzielnienia?

Zgodnie art. 90 ust. 1. Ustawy o pomocy społecznej, pomocy pieniężnej na usamodzielnienie udziela starosta powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej lub skierowaniem do placówki. W związku z powyższym, ze wsparcia w ramach indywidualnych programów usamodzielniania mogą skorzystać jedynie wychowankowie powiatu realizującego projekt. Objęcie wszystkich osób usamodzielniających się wymagać będzie realizacji projektu w partnerstwie relacji z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wychowanka. 

Czy osobę usamodzielniającą się można skierować na szkolenie w ramach instrumentów aktywnej integracji?

Szkolenie dla osoby usamodzielniającej się można zorganizować w ramach instrumentów aktywnej integracji, które wchodzą w skład narzędzi kontraktu socjalnego. Do instrumentów aktywizacji edukacyjnej zaliczyć można sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia, z uzyskaniem zawodu lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych.
Program aktywności lokalnej może zostać skierowany do osób w ramach konkretnego środowiska lub członków danej społeczności. Oznacza to możliwość objęcia w/w programem również wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, jako grupę środowiskową o wspólnych cechach. Należy pamiętać, że w przypadku realizacji programu w ramach projektu obowiązkowe jest zastosowanie co najmniej dwóch z instrumentów aktywnej integracji. 

Czy turnus rehabilitacyjny, jako jeden z instrumentów aktywnej integracji, finansowany ze środków PFRON, może być wkładem własnym beneficjenta w projektach systemowych?

Zestaw instrumentów o charakterze integracyjnym, zwanych instrumentami aktywnej integracji, stosowany jest na potrzeby realizacji zarówno kontraktów socjalnych jak i programów aktywności lokalnej. Środki PFRON mogą zatem zostać potraktowane jako wkład własny również w przypadku kontraktu socjalnego lub programu aktywności lokalnej jeśli projekt zakłada wykorzystanie instrumentów aktywnej integracji na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych. Wobec powyższego turnus rehabilitacyjny, jako jeden z instrumentów aktywnej integracji, zorganizowany w ramach kontraktu socjalnego lub programu aktywności lokalnej, a finansowany ze środków PFRON, również może zostać wniesiony do projektu jako wkład własny beneficjenta.

Kto jest upoważniony do podpisywania umów o dofinansowanie, które będą realizowane przez ośrodek pomocy społecznej/powiatowe centrum pomocy rodzinie?

Statut ośrodka pomocy społecznej/powiatowego centrum pomocy rodzinie określa, kto i na jakiej podstawie kieruje ośrodkiem. Jest to zazwyczaj dyrektor/kierownik powołany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Działa on na podstawie pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez mocodawcę, o ile jest to niezbędne dla realizacji statutowych zadań ośrodka. Wobec powyższego, do podpisania przez dyrektora ośrodka umowy o dofinansowanie niezbędne jest udzielenie mu pełnomocnictwa przez kompetentny do tego organ.

Czy istnieje obowiązek uzyskania od beneficjenta ostatecznego zgody na przetwarzanie danych osobowych?

Zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 97 Nr 133 poz. 883) od beneficjenta ostatecznego, objętego działaniami projektu systemowego, należy uzyskać pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Na jaki okres zostały przyznane środki na zatrudnienie dodatkowego pracownika pomocy społecznej?

Środki przyznane na zatrudnienie dodatkowego pracownika pomocy społecznej realizującego zadania na rzecz aktywnej integracji zostały przyznane określonym ośrodkom na okres do końca roku 2010. Po tym okresie dokonany zostanie ponowny rozdział środków na kolejne lata.

Kto jest uprawniony do podpisywania zobowiązań związanych z realizacją projektu?

O uprawnieniach do podpisywania zobowiązań, w tym umów, decyduje umocowanie prawne kierownika danego ośrodka. Jeśli kierownik jednostki nie posiada tego typu uprawnień, wymagane będzie wystawienie odpowiedniego upoważnienia przez kompetentny do tego organ przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Na jakich zasadach i komu można przyznać dodatkowe wynagrodzenie w związku z wykonywaniem zadań objętych projektem?

Wydatki na koszty wynagrodzenia wynikające z dodatkowych zadań (realizowanych w ramach projektu) dla pracowników pomocy społecznej bezpośrednio realizujących zadania na rzecz aktywnej integracji, w formie premii lub dodatków, przysługują jedynie pracownikom socjalnym nie zatrudnionym ze środków projektu, a więc pracownikom socjalnym dotychczas zatrudnionym w OPS lub PCPR. Koszty te należy pokrywać ze środków finansowych przyznanych na realizację projektu. Koszty wynagrodzenia wynikające z dodatkowych zadań przysługują jedynie tym pracownikom, którzy bezpośrednio realizują kontrakt socjalny lub program aktywności lokalnej realizowany w ramach projektu.

Co zrobić w momencie gdy w trakcie trwania projektu zrezygnowała osoba objęta kontraktem socjalnym?

Kontrakt socjalny jest pisemną umową pomiędzy osobą korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej a pracownikiem socjalnym. Nowy kontrakt socjalny wymaga zatem podpisania nowej umowy, co oznacza zwiększenie liczby osób objętych danym rodzajem wsparcia. Celem realizacji projektu jest osiągnięcie zakładanego we wniosku rezultatu. W związku z tym, beneficjent powinien dołożyć wszelkich starań zmierzających do osiągnięcia założonych wskaźników. Zatem jeśli sytuacja finansowa na to pozwala, wskazane jest włączenie do projektu nowej osoby na miejsce uczestnika, który zrezygnował z kontraktu socjalnego w trakcie jego realizacji.

Czy koordynatorem projektu może zostać dowolna osoba, w tym kierownik OPS-u?

Zgodnie z Zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, koordynatorem projektu może zostać dowolna osoba, w tym również kierownik ośrodka pomocy społecznej. W przypadku gdy koordynatorem jest jednocześnie kierownik ośrodka, może mu być przyznany dodatek w wysokości i na zasadach określonych w przepisach dotyczących dodatku zadaniowego, premii lub nagrody w jednostce. W takim przypadku wynagrodzenie koordynatora należy umieścić w ramach kosztów bezpośrednich, w zadaniu Zarządzanie projektem. 

W którym zadaniu należy umieścić koszty związane ze szkoleniem osób objętych projektem?

Jeżeli Ośrodek Pomocy Społecznej chce zorganizować szkolenie dla osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej, to koszty te powinny zostać ujęte w ramach zadania aktywna integracja. W ramach w/w zadania realizowane mogą być miedzy innymi instrumenty aktywizacji zawodowej oraz instrumenty aktywizacji edukacyjnej, do których zalicza się również skierowanie i sfinansowanie zajęć (m.in. szkoleń związanych z uzupełnianiem wykształcenia, zajęć w ramach kształcenia ustawicznego oraz zajęć podnoszących kompetencje). 

Czy beneficjent ma obowiązek rejestrowania w internecie szkoleń realizowanych w ramach PO KL?

Zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy o dofinansowanie projektu, beneficjent ma obowiązek rejestrowania szkoleń realizowanych w ramach PO KL, poprzez internetowy formularz elektroniczny. Wspomniany formularz jest identyczny dla wszystkich Działań i Poddziałań PO KL i jest dostępny na stronie www.inwestycjawkadry.pl. Rejestracja przebiega dwuetapowo i obejmuje; rejestrację instytucji szkoleniowej i rejestrację szkoleń. W przypadku gdy beneficjent nie jest firmą szkoleniową, a prowadzi projekt szkoleniowy za pomocą wykonawców (firm szkoleniowych) wówczas na etapie rejestracji instytucji szkoleniowej do bazy powinny być wprowadzane dane dotyczące instytucji szkoleniowej, a nie beneficjenta.

Wyjaśnienia dotyczące realizacji w projektach PCPR indywidualnego programu usamodzielnienia.

 1.  Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004, art. 88, Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie, oraz z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie, przez „osobę usamodzielnianą” należy rozumieć osobę, która osiągnęła pełnoletniość w rodzinie zastępczej oraz osobę pełnoletnią opuszczająca placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego i socjalizacyjnego, dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolnowychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy.
  Osoba usamodzielniana zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą:
  1. pieniężną na usamodzielnienie; 
  2. pieniężną na kontynuowanie nauki; 
  3. w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu
   chronionym; 
  4. w uzyskaniu zatrudnienia; 
  5. na zagospodarowanie – w formie rzeczowej. 
 2. Warunkiem uzyskania pomocy pieniężnej lub niepieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki jest zobowiązanie się osoby usamodzielnianej do realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia, opracowanego wspólnie z opiekunem usamodzielnienia, zatwierdzonego przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie. W/w program musi zostać przygotowany co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem pełnioletności przez osobę, która ma zostać nim objęta.
 3. Pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki przyznaje się na czas nauki, do czasu jej ukończenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 lat. W przypadku gdy osoba usamodzielniana kontynuuje naukę, pomoc pieniężną na usamodzielnienie wypłaca się po ukończeniu nauki. W uzasadnionych przypadkach starosta może wypłacić pomoc pieniężną na usamodzielnienie w trakcie trwania nauki.
 4. W przypadku objęcia osoby indywidualnym programem usamodzielniania w ramach projektu, przysługująca kwota wsparcia dla osoby usamodzielnianej musi być zgodna z zapisami zawartymi w Ustawie o pomocy społecznej, nie może jednak przekroczyć 5 tys. złotych. W uzasadnionych przypadkach kwota ta może ulec zmianie, wówczas beneficjent jest zobowiązany do wykazania kosztów jednostkowych w szczegółowym budżecie projektu we wniosku o dofinansowanie.