Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zawieszenie konkursu otwartego w ramach Poddziałania 8.1.3 PO KL

data publikacji: 08-06-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż konkurs otwarty nr POKL/8.1.3/1/10 zostaje zawieszony z dniem 15.06.2010 r.

Zawieszenie naboru w Działaniu 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, w Poddziałaniu 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności- projekty konkursowe realizowane przez partnerów społecznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki spowodowane jest faktem, iż na dzień 27.05.2010 r., wnioskowana kwota dofinansowania złożonych wniosków przekroczyła 100% kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia przez Beneficjenta wniosku o dofinansowanie po dniu zawieszenia konkursu - wnioski pozostają bez rozpatrzenia i są archiwizowane w takim stanie w jakim trafiły do IOK (projektodawca zostaje pisemnie poinformowany o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia).

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu będzie na bieżąco informował o stanie wykorzystania alokacji środków finansowych oraz o wznowieniu bądź o zamknięciu konkursu.