Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zatrudnienie pracowników socjalnych w ramach projektów systemowych OPS i PCPR

W związku z wątpliwościami dotyczącymi kwestii zatrudnienia pracowników socjalnych w ramach projektów systemowych OPS i PCPR, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zgodnie z zapisami pkt. 4.4 ust. 2 „Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013”, wymogiem organizacyjnym realizacji projektów systemowych w Priorytecie VII jest zatrudnianie przez Ośrodek Pomocy Społecznej co najmniej 1 pracownika socjalnego na 2000 mieszkańców, nie mniej jednak niż 3 pracowników socjalnych w ośrodku. Podobnie jeśli chodzi o PCPR, obowiązek ten dotyczy zatrudnienia co najmniej jednej osoby na stanowisku: doradca ds. osób niepełnosprawnych.

Powyższe wymogi organizacyjne zostały określone w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) i są obligatoryjne, stanowiąc element standardu zatrudnienia w jednostkach pomocy społecznej.

Jednocześnie mając na uwadze możliwe trudności w spełnieniu tych warunków przed rozpoczęciem realizacji projektów systemowych z PO KL, Instytucja Zarządzająca określiła, okres przejściowy do 31 grudnia 2010 r., co oznacza że do tego czasu wszystkie jednostki – niezależnie od poziomu zatrudnienia pracowników socjalnych – mogą realizować projekty systemowe.

Biorąc pod uwagę fakt, iż zapewnienie odpowiedniej liczby personelu instytucji pomocy społecznej jest obowiązkiem ustawowym samorządu terytorialnego, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że nie ma możliwości przesunięcia środków projektu systemowego przeznaczonych na aktywną integrację na zatrudnienie dodatkowych pracowników socjalnych ponad limit określony w załączniku do Planu Działania, wynikający z bilansu potrzeb pomocy społecznej.