Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 7.1.3

data publikacji: 09-06-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 22 kwietnia 2010 r. podjął Uchwałę nr 3801/2010 w sprawie powierzenia Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Poznaniu w roku 2010 realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej – projekty systemowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Nazwa i siedziba Beneficjenta: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Piekary 14/15/103, 61-823 Poznań,
Tytuł projektu: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce”
Wartość projektu: 4 435 028,00 PLN
Wartość dofinansowania: 4 435 028,00 PLN
Data podpisania uchwały: 22.04.2009 r.