Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Errata Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

data publikacji: 11-06-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Instytucja Zarządzająca PO KL dokonała erraty Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Lp.
Strona/akapit/poz./itp.
Jest
Powinno być
1
str. 15 podrozdział 3.6 pkt. 2 lit. d
pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą
pouczenie o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą

Jednocześnie WUP w Poznaniu informuje, iż w przypadku wykrycia np. podczas kontroli niekwalifikowalności uczestnika, który złożył oświadczenie niezgodne z prawdą i wiążącego się z tym obowiązku zwrotu środków beneficjent ma prawo dochodzić roszczeń od uczestnika w drodze powództwa cywilnego.
Ponadto WUP w Poznaniu zawiadamia, iż Wytyczne odnosząc się do deklaracji uczestnictwa w projekcie zawierającej oświadczenie o kwalifikowalności uczestnika nie zabraniają wymagania od uczestników projektów dodatkowych dokumentów potwierdzających ich kwalifikowalność.