Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wątpliwości związane z realizacją Działania 6.1

W związku z wątpliwościami związanymi z realizacją Działania 6.1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że:

Poddziałanie 6.1.3
Zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) dotyczące zakupu i wykorzystania sprzętu w projektach realizowanych w ramach PO KL odnoszą się wyłącznie do Beneficjenta. Tymczasem wsparcie w postaci jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej udzielane przez powiatowe urzędy pracy (PUP) w Działaniu 6.1.3 skierowane jest do osób bezrobotnych będących beneficjentami ostatecznymi projektów PUP. Z uwagi na powyższe przedmiotowy zapis Wytycznych nie obowiązuje uczestników projektu dokonujących zakupu sprzętu w ramach przyznanych jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Poddziałanie 6.1.1
Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL, wsparcie polegające na zapewnieniu opieki nad dziećmi i osobami zależnymi dla osób biorących udział w projekcie (tzw. wsparcie towarzyszące) możliwe jest co do zasady, w ramach programów aktywizacji zawodowej obejmujących instrumenty i usługi kierowane do osób pozostających bez zatrudnienia.

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w uzasadnionych przypadkach możliwe jest rozszerzenie powyższej formy wsparcia również na inne typy projektów przewidziane w ramach Poddziałania 6.1.1, o ile przyczyni się to do zwiększenia dostępności przewidzianych usług i instrumentów.