Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja dotycząca interpretacji w zakresie początkowego okresu odsetkowego

data publikacji: 14-06-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z wątpliwościami dotyczącymi interpretacji początkowego okresu odsetkowego na gruncie art. 189 ust. 3 oraz art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240), zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów z dnia 26 kwietnia br. za dzień przekazania środków, o którym mowa w art. 189 ust. 3 oraz art. 207 ust. 1 ww. ustawy rozumie się dzień wypłaty środków przez właściwe instytucje na rzecz beneficjenta tj. dzień dokonania czynności przekazania środków przez ich dawcę (tj. Bank Gospodarstwa Krajowego – w zakresie płatności oraz właściwy dysponent części budżetowej/strona umowy o dofinansowanie projektu – w zakresie współfinansowania) na rzecz Beneficjenta. Tym samym za obowiązującą należy przyjąć wykładnię Ministerstwa Finansów, natomiast zapisy Zasad finansowania PO KL w powyższym zakresie (str. 49) zostaną zmienione przy okazji ich najbliższej aktualizacji.