Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Partnerstwo w projektach PO KL

data publikacji: 15-06-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia poniżej stanowisko Instytucji Zarządzającej PO KL dotyczące przedsięwzięć partnerskich przewidzianych do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Należy podkreślić, iż celem projektu partnerskiego powinno być osiągnięcie znaczącej wartości dodanej poprzez podział realizacji zadań między podmioty o różnorodnej specyfice, wypracowanie wspólnych rozwiązań problemów oraz odejście od rozproszonych
i często nietrwałych działań podejmowanych przez różnych aktorów w tych samych obszarach na rzecz skoordynowanej i kompleksowej aktywności.

Ponadto projekty realizowane w partnerstwie powinny przyczyniać się do nawiązywania rzeczywistej i pogłębionej współpracy między instytucjami i organizacjami reprezentującymi różne grupy interesariuszy, co wpływa na proces wzajemnego uczenia się i – dzięki umożliwieniu podejścia do wymagających całościowego rozwiązania problemów zupełnie nowej perspektywy – wydatnie zwiększa jakość projektu. Partnerstwo ma również wymiar procesularny, gdyż lider i partnerzy współpracują ze sobą na wszystkich lub prawie wszystkich etapach realizacji projektu, a uczestnictwo partnera w projekcie co
do zasady powinno rozpocząć się już na etapie jego planowania.

Należy podkreślić, iż partnerstwo nie może stanowić alternatywy wobec zlecania realizacji części zadań w projekcie podmiotom zewnętrznym w trybie zamówień publicznych. Wykonawca powoływany jest do wykonania konkretnego zadania, nie wnosi do przedsięwzięcia wartości dodanej, nie ma udziału w tworzeniu założeń projektowych i najczęściej konkuruje na rynku z podmiotami świadczącymi podobne usługi lub dostarczającymi dobra o podobnym charakterze. Natomiast partnerzy w projekcie mogą – w przeciwieństwie do sytuacji zlecania wykonania zadania – ingerować w przedmiot realizowanych zadań i są w stosunku do lidera równorzędnymi podmiotami.

W świetle powyższego należy podkreślić, iż obowiązkiem Beneficjenta jest dokonanie analizy zadań powierzonych partnerowi (z uwzględnieniem zachowania wszelkich proporcji w ich podziale pomiędzy lidera a partnerów) oraz zasadności realizacji przedsięwzięcia w partnerstwie pod kątem oferowanego wkładu partnera i zamierzonej do osiągnięcia wartości dodanej.

Instytucja dokonująca oceny projektu partnerskiego zobowiązana jest natomiast do weryfikacji założeń projektowych przedstawionych przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie mająca m.in. na celu rozstrzygnięcie, czy w danym przypadku wskazane jest zawiązywanie partnerstwa, czy też w ramach realizacji projektu należy stosować przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Sam fakt powołania partnera zgodnie z procedurą nie przesądza o braku możliwości wykonania powierzonych mu zadań jako
zamówienia publicznego, jeżeli uprzednio Beneficjent nie dokonał analizy
zasadności realizacji przedsięwzięcia w partnerstwie oraz zakresu partnerstwa.

Ponadto, jeżeli projektodawca będący jednostką sektora finansów publicznych uzna, iż w ramach realizacji danego projektu przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie będą miały zastosowania – to, zgodnie z art. 28 a ust. 4 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 j.t.), wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych należy dokonać z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów, a przy wyborze należy uwzględnić m.in. zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa oraz doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze.