Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Przypomnienie o trwających konkursach otwartych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

data publikacji: 15-06-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina o trwających konkursach otwartych w ramach następujących Działań/Poddziałań komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
• w ramach Poddziałania 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności wnioski można składać od dnia 26 kwietnia br.,
• w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki
i przedsiębiorstw wnioski można składać od 12 maja br.,
• w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty wnioski można składać od dnia 31 maja br.
• w ramach Poddziałania 8.1.2 Waparcie procesów adaptacyjnych
i modernizacyjnych w regionie wnioski można składać od dnia 7 czerwca br.,

Ponadto Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż konkurs w ramach Poddziałania 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności zostaje zawieszony z dniem 15 czerwca br.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowych konkursów wraz z dokumentacja konkursową są dostępne na stronie internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl w zakładce PO KL/Konkurs/Nabór projektów.